Условия за пътуване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ на "ШАНС 95 ТРАВЕЛ" ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Договор за организирано пътуване

І. ЗАПИСВАНЕ
Чл. 1. (1) Записването за организирано пътуване е възможно по да се оосъществи чрез телефон, факс или интернет или директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА.
(2) В срок от 48 часа от получаване на резервацията ТУРОПЕРАТОРА може да:
1.потвърди изпратената резервация;
2.предложи алтернативни възможности.
(3) Резервацията се пази 72 часа и се счита за валидна след сключване на договор и внасяне на депозит
І І. ВИЗИ
Чл.2. (1) За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин. При желание от Потребителя ТУРОПЕРАТОРА е длъжен да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите за представяне пред посолството документи /резервации, ваучер, билети и др./. Когато ТУРОПЕРАТОРА ще подготвя и внася документите му в съответното посолство,Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата.Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо,се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(2). Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ И ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат.
ІII.ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ.
Чл.3. (1) Плащането се извършва в лева в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането (в случай, че организираното пътуване е с цена обявена във чужда валута).Ако не е упоменато друго,в това число на интернет страницата на Туроператора,размера на депозита ,дължим от потребителя е 30%(тридесет на сто)от общата цена на организираното пътуване.Потребителя нася този депозит в момента на подписването на този договор,ако не е упоменат друг срок,в това число и на интернет страницата ма Туроператора.
(2) Окончателно плащане на съответното организирано пътуване се извършва 20 (двадесет) дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго,в това число и на интернет страницата на Туроператора.
(3) Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените промоционални дати.
(4) Потребителят има право да уведоми Туроператора или туристическия агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице или сменя датата в срок до 60 дни, преди датата на тръгване. При преотстъпването на пътуването на трето лице, потребителят се задължава да уведоми незабавно Туроператора или туристическия агент, в писмена форма в офиса, където е записан и заедно с него да предостави всички изискуеми документи за пътуването. Пътуването не може да бъде преостъпено на лица, които нямат български паспорт, на лица със здравословни и други проблеми, които могат да попречат на организираното пътуване. Преотстъпването на място в организираното пътуване на друго лице изисква сключване на договор със същите условия и ангажименти по пътуването, поето от титуляра до момента. Потребителят, който прехвърля своите права и задължения на лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред Туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по договора и на разходите свързани с прехвърлянето
(5) При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 1 работен ден, считано от датата на сключване на договора. След изтичане на посочения срок, смяната на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия.
(6) Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение, в срок до 3 ( три) дни от датата на записване и заплащане на депозит.
(7) При резервации по пакет „ранно записване“ в случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, след указания срок от 1 ден от датата на записване, Потребителят резервирал и заплатил пакет за „ранно записване” губи 100 % (сто процента) от внесената сума.
(8) Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на Потребителя други възможности за настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановено заплатения депозит.
(9) Увеличението на пакетната цена е възможно, но не по-късно от 20 дни преди датата на пътуването при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове (в случаите, в които туроператора плаща на чуждестранния си съконтрагент в USD или друга валута) в периода между сключването на договора и датата на отпътуването. Цената на организираното пътуване може да се намалява.
(10) Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Потребителя за промяната в пакетната цена срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по чл. 3, ал. 9 от настоящите Общи условия.
(11) В тези случаи Потребителят има право: - да приеме промяната в пакетната цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея, чрез заплащане на дължимата сума; - да не приеме промяната в пакетната цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.
(12) В случай на отказ от пътуването по предходната алинея, Потребителят получава платените суми в 7-дневен срок.
(13) Допълнителните услуги, които не са включени в основната цена на организираното пътуване, се заявяват и заплащат допълнително при сключване на договора, като възможностите и промените за тези услуги са описани към всяка програма. Зявяването на допълнителни услуги се явява необходимо условие за тяхното приемане.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.4. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:
1. Да предостави в съответствие с общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2. За пътуванията извън страната да осигури задължителна медицинска застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато тя е включена в пакетната цена, по стандартните условия на застрахователните дружества:Уника Живот БУЛСТРАД, Интерамерикан, Армеец и други, и да предостави на Потребителя оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването. При пътуване със собствен транспорт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се застрахова за своя сметка, като в този сличай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ няма валидна медицинска застраховка, покриваща разходи в чужбина.
3. (1) По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу доплащане да го застрахова за други рискове по време на пътуването.
(2) Потребители навършили 65 годишна възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия. В тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.Потребители навършили 80г.следва да се застраховат самостоятелно срещу доплащане
Чл. 5.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
Чл. 6. “Шанс 95 травел ” ЕООД притежава задължителна застраховка “Отговорност на туроператора издадена от „ЗД ЕВРОИНС ” ЕАД със седалище гр. София и адрес на управление: бул.”Христофор Колумб” N 43 ЕИК 121265113 – застрахователна полица № 03700100001846 валидност на действие от 00.00 часа на 11.02.2019г. до 24.00 часа 10.02.2020 г. с лимит на отговорност 25 000 лв.
Чл. 7. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
(2) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния моментт на хотела да приеме туристите.
Чл. 8. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, и са извън неговата воля като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(2) Точният част и място на отпътуване от България, рег. нмер на автобуса и телефона на съпровождащия представител от страна на Туроператора се съобщават три дни преди датата на отпътуването.
(3) Когато пътуването е с автобус, настаняването в превозното средство се извършва според датата на записване на всеки турист.
(4)Страните постигат съгласие,че Туроператорът в дните с висока натовареност,като официални празници и др. може да наема транспортни средства на лицензирани превозвачи извън обявените в договора.
Чл.9. (1)ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
(2) В случаите, когато не е събран необходимият минимум от туристи за начално отпътуване от съответен град, те се уведомяват от ТУРОПЕРАТОРА в седем дневен срок преди началната дата .ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за своя сметка и индивидуално се транспортират до населено място, от което има потвърдено отпътуване.
(3) При невъзможност за отпътуване от друго населено място на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се възстановява пълната стойност на пътуването, при условията на всяка една от програмите .
(4) ТУРОПЕРАТОРЪТ има неотменимо право, при спазване разпоредбите на Закона за туризма,да увеличи своите цени :при покачване цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове , възникнали след подписване на договора , промяна на цени и условия на пътуване и настаняване, от страна на чуждестранния партньор на ТУРОПЕРАТОРА .
(5) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени по своите туристически продукти: дата на тръгване, хотели, тип на самолета / автобуса, маршрута и др. Без това да се отразява на крайната цена ,ако не е свързано с обстоятелство по чл.9,т. 4
(6) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да не изпълни задълженията си по Договора без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Ако Потребителят е изплатил депозит, но не е извършил в установените срокове доплащане до пълния обем на общата цена на пътуването,депозита не се връща.
Чл.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
1. при пътуванията извън България да осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи пред граничните власти на РБългария нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
3. Три дни преди отпътуването да позвъни в офиса на ТУРОПЕРАТОРА, за да се информира за точния час, рег. номер на автобуса и телефона на представителя, който ще изпраща или придружава групата.
3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4. да спазва законите на страната, за която пътува и пребивава.
5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
VІ. НАСТАНЯВАНЕ
Чл. 11. (1) Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 часа, а освобождаването на стаите до 12.00 часа. Тази разпоредба не е императивна в случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ предварително е уведомил ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за друг по-ранен час на отпътуване, в които случаи последните следва да се съобразят.
(2) Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.
(3) Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive.
(4) Неизпълнението ли злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.
(5) При настаняване на трима души в стая с три легла не се гарантира наличието на стандартни три легла, т.к. третият човек ползва отстъпка от цената. Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако се заплати фамилна стая или апартамент.
(6) Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на ТУРОПЕРАТОРА.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ
Чл.12. Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
Чл.13. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
Чл.14. (1)Туроператора не носи отговорност за вреди,причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор,ако причините за това се дължат на :
1.Потребителя
2.Действия на трето лице,несвързано с изпълнението на Договора,които не могат да се предвидят или избегнат.
3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на граничните пунктове,оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военни конфликти, и ограничения, природни бедствия, промяна на работно време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне, от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. В тези случаи Туроператорът си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без да носи отговорност и да дължи неустойка за това. В хипотезата на случайно събитие или непреодолима сила страната, която се позовава на същите следва да представи надлежен документ/сертификат и др./, който удостоверява форсмажор, издаден от органа по правилата на местната компетентност на държавата, за която е налице хипотеза на форсмажор. При спазване на тези правила и представяне на съответния документ, Туроператорът се задължава да изпрати на Потребителя сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент/туроператор, хотелиер и т.н/, в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаването й! (2) Туроператорът не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в стая на хотел или студио. В подобни случаи туроператора лично или чрез негови контрагенти съдейства на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от Потребителя за негова сметка. (3) Туроператорът не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристи, които са се отказали от консумация на отделни услуги ли по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги. Туроператорът не възмедява и не компенсира туристи за разходи извън туристическия пакет. Туроператорът не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в туристическия пакет.
Чл. 15. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на Потребителя на територията на съответната държава, Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена!
Чл.16. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от Договора за организирано пътуване, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора за организирано пътуване.
Чл.17. Приемането на промените по предходния член се удостоверява с допълнително споразумение към Договора за организирано пътуване.
Чл.18. В случаите, посочени в чл.16, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да е откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:
Чл.19. 1.Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
2. да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или
3.да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.
Чл.20. (1) Потребителят има право да се откаже от пътуването без санкция - 3 дни след записване и внасяне на депозит.
(2)В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
1. при пътуване в чужбина:
а) след изтичане на срока по ал.(1) и до 60 дни преди датата на пътуването - такса резервация – 40 лв. За всяка промяна относно
резервация след първоначалното записване се удържа такса в размер на 30 лева
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита от 30%.
г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването
е) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването
2. За Новогодишни пътувания:
а)до 91 дни преди датата на тръгване - такса резервация - 30 лева на възрастен, освен в случаите когато има издаден самолетен билет.Тогава важат условията на превозвача.
б) от 90 до 60 дни преди датата на тръгване- 30 % от общата сума на пътуването
в) от 59 до 31 дни преди датата на тръгване -50 % от общата сума на пътуването
г) по-малко от 30 дни преди дата на тръгване – 100% от общата сумата на пътуването
3. при пътуване в страната,освен в случаите за ранно записване:
а) след изтичане на срока по ал.(1) и до 20 дни преди датата на пътуването такса резервация – 20 лв
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита
в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването
д) по-малко от З дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.
3. При пътуване в страната или чужбина при направена резервация с включени отстъпки за ранно записване и отказ на потребителя след изтичане на срока по Чл.120 ал.(2) същият дължи неустойка в размер на 100 % от цялата внесена сума и съгласно условията на конкретния хотел.
(3) Потребителят има право да прекрати договора преди започване на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса
за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в
непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението за туристическия пакет, в който случай има право на пълно
възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. Това право
Потребителят може да реализира, ако официалния удостоверителен орган на съответната държава декларира със съответния официален
документ наличието на непреодолимите и извънредни обстоятелства
(4) При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по алинея 1, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните,са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
(5) При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки горе цитираните неустойки.
Чл.21. Освобождаване от отговорност при непреодолима сила, форсмажорни или независещи от ТУРОПЕРАТОРА обстоятелства – по време на пътуване, като такива се считат влошени метереологични условия, усложнена обстановка на пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуване и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на Tуроператора или неговите контрагенти при изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникнала ситуция, без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойка за това.
VІІ. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл.22. (1) Всички спорове, касаещи изпълнение на тези Общи условия и Договора за организирано пътуване се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
(2) В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в устна,а след това и в писмена форма да уведоми Туроператора или доставчика на услугите на ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
(3). В случаи, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата. Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен и устен вид в срок не по-късно от 14 календарни дни от установяването на несъответствието . Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен двустранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА или ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР,посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:
(4) Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен и устен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в устен и писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.
(5) Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
(6)ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ТУРОПЕРАТОР ........................................ ПОТРЕБИТЕЛ .......................................